NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2023-12-12 16:52:17

  ข่าวดี! “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” เปิดรับสมัครนักเรียนทุน ประจำปี 2567 ในโครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 23”

  มูลนิธิดำรงชัยธรรม  มอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการศึกษาตลอดระยะเวลา  25  ปี  ผ่านโครงการ “ทุนสร้างคน  สร้างบัณฑิต”  ตามเจตนารมณ์  “ไม่ใช่แค่ให้โตได้  แต่อยากให้โตดี”  ของ  คุณไพบูลย์  ดำรงชัยธรรม  ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ  ที่มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรจนจบปริญญาตรีแก่เยาวชนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับทุนการศึกษานี้ จะครอบคลุมในทุกส่วนที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาและดำรงชีพ ได้แก่  ค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  ค่าที่พัก  เป็นต้น ซึ่งไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใดๆ มุ่งหวังให้บัณฑิตทุนประสบความสำเร็จทางการศึกษา  และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม นำความรู้ไปช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างคุณประโยชน์กับประเทศต่อไป  ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ผลิตบัณฑิตคุณภาพจากหลากหลายสถาบันการศึกษาชั้นนำ และได้นำความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาบ้านเกิดและชุมชน  ผ่านหลากหลายวิชาชีพ  อาทิ  แพทย์, นักวิชาการ, นักวิทยาศาสตร์,  นักกฎหมาย  และ วิศวกร เป็นต้น

   

  โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 23/2567”  เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 (ม.6)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 (ปวช.3) อายุไม่เกิน 21 ปี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนของโครงการ  โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  5  ภาคเรียนล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 3.00  ความประพฤติดี มีความสามารถ หรือมีผลงานในการส่งเสริมช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคม สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ Website: www.damrongchaitham.com,  Facebook: มูลนิธิดำรงชัยธรรม หรือ โทร 02-669-9711, 02-669-9615  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2567