สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • 1.บันทึกค่าใช้จ่ายสำนักงาน และตั้งเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายของบริษัทและบริษัทในเครือ
  2.บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆในส่วนที่พนักงานนำมาเบิก เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน ค่าไปรษณีย์ ฯลฯ
  3.บันทึกการเบิกทดรองจ่ายของพนักงานขายทั้งหมด และบันทึกการเคลียร์ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าทางด่วน ฯลฯ
  4.จัดทำข้อมูล อนุสัญญาภาษีซ้อน และคำนวนตัวเลข เพื่อนำส่ง ภพ.36 ภงด 54 สำหรับธุรกรรมต่างประเทศ
  5.ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อที่รับจาก supplier ว่าถูกต้องหรือไม่ และบันทึกภาษีซื้อในระบบภาษี
  6.บันทึกและตรวจสอบการเบิกเงินทดรองจ่ายของพนักงานสำนักงาน
  7.จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม จัดทำทะเบียน จัดเก็บเข้าคลังกรุงเทพ
  8.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินในส่วนงานที่ทำเพื่อใช้ในงานสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบ

คุณสมบัติ

 • 1. ไม่จำกัดเพศ
  2. อายุ 25-35 ปี
  3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  4. มีประสบการณ์ในงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป
  5. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้
  6. มีความละเอียดรอบคอบสูง
  7. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้