สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.นำเสนอแผนงานโฆษณาให้กับลูกค้าที่รับผิดชอบ และลูกค้ารายใหม่เพื่อปิดยอดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2.ติดตาม และนำเสนองานขายทั้งลูกค้า Agency และลูกค้า Direct และนำเสนอ Package ต่างๆ กับลูกค้า Agency ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.ตรวจสอบ และดูแลการใช้สปอตโฆษณาของลูกค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงได้อย่างถูกต้อง เพื่อบริหารงานขายให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
4.สรุปรายงาน และ Up Date ยอดขายเพื่อแจ้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้างานทราบ
5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย - หญิง
2. อายุ 25 - 35 ปี
3. มีประสบการณ์ในสายงานมาโดยตรงอย่างน้อย 1 ปี
4. มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีความขยัน และอดทนสูง

ประสบการณ์ 3 - 5 ปี
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน