ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Blog Single

คุณไพบูลย์   ดำรงชัยธรรม   ประธานกรรมการ  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)   ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  โดยมี ดร.นริศ ชัยสูตร,  คุณบุษบา  ดาวเรือง,  คุณสายทิพย์   มนตรีกุล  ณ อยุธยา,   คุณสุวิทย์  มาไพศาลสิน,  คุณชนิตร  ชาญชัยณรงค์,  คุณวีระนุช  ธรรมาวรานุคุปต์,  คุณสุวิมล  จึงโชติกะพิศิฐ,  คุณภาวิต   จิตรกร,  คุณกานต์สุดา  แสนสุทธิ์,  คุณฟ้าใหม่   ดำรงชัยธรรม  และคุณสมภพ   บุษปวนิช  พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ  ร่วมประชุม ณ  อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  เพลส  เมื่อวันก่อน

Related Posts: