สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1. คิดสร้างสรรค์ในการผลิต Content ด้านเพลงในรูปแบบต่างๆ เพื่อร่วมกับ Platform ตามแผนที่วางไว้
2.ประสานงานกับค่ายเพลงและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามเวลาที่กำหนด
3.จัดสรรงบประมาณการผลิตตามแผนที่วางไว้

คุณสมบัติ

1. ป.ตรี ขึ้นไปในสาขาการตลาด /นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ 2-3 ปี ใน สายงาน Creative Content
3. มีความรู้ด้านการตลาด มีความรู้เชิงลึกในเรื่องของ Social Media หากเคยผ่านงาน digital agency จะได้ รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4.รักการฟังเพลง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นสูง และสามารถทำงานเป็นทีมได้

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน