สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1. คิดสร้างสรรค์ และออกแบบแคมเปญตามโจทย์ลูกค้า เช่น Event / Online Campaign / TVC / Theme Song
2. จัดทำรูปแบบการนำเสนอ ทั้งในรูปแบบของรายการและกิจกรรม Event ต่าง ๆ
3. นำเสนองานอย่างสร้างสรรค์กับความต้องการของลูกค้า และงบประมาณที่ได้รับ
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย และผลิตชิ้นงานที่นำเสนอได้ตาม timeline

คุณสมบัติ

1. ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ด้าน Social media เป็นอย่างดี
3. มีประสบการณ์ด้าน Creative Marketing 1-2 ปีขึ้นไป หรือ ที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถทำ Presentation ได้อย่างน่าสนใจ และมีทักษะในการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ ยืดหยุ่นในเรื่องเวลา และเดินทางต่างจังหวัดได้ ( กรณีมี Event )
6. รักการดูหนัง ฟังเพลง คอนเสิร์ต และเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน