สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.วางแผนการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ( มากกว่า 30 ชุด ) ทั้ง ORACLE , MSSQL, MYSQL ร่วมกับทีมพัฒนาระบบเพื่อรองรับบริการ
2.เฝ้าระวังระบบฐานข้อมูลให้เป็นปกติ เช่น การทำ backup / SMS + EMAIL Monitor เพื่อลดระยะเวลาในการแก้ปัญหาให้เสร็จภายใน 24 ชม.
3. ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลของระบบฐานข้อมูล เช่น Records , disk , query time , error log ในแต่ละชุดบริการเพื่อนำไปปรับปรุงระบบ
4.ร่วมวางแผนการใช้งานระบบฐานข้อมูล เช่น ร่วมออกแบบ Data flow , System flow เพื่อรองรับบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของธุรกิจเพลง

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ในสายงาน DBA 3-5 ปี
2.สามารถ Manage Database ORACLE , MSSQL, MYSQL ได้เป็นอย่างดี หรือผ่านการ training หลักสูตร DBA ORACLE, MSSQL , MYSQL

ประสบการณ์ 3 ปี
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน