สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

- ออกแบบชิ้นงานเพื่อใช้ในสื่อออนไลน์ และออฟไลน์
- ออกแบบภาพตามไซส์ของช่องทางออนไลน์แต่ละช่องทาง
- สร้าง CI สำหรับชิ้นงาน และรักษามาตรฐานการออกแบบงาน Design ของบริษัท
- เข้าใจ Brief และสามารถคิด Concept งานได้รวมทั้งออกแบบ Key visual ได้เป็นอย่างดี
- จัดทำและส่งชิ้นงานเป็นไปตาม Timeline ที่กำหนด
- เข้าประชุมร่วมกับทีม เพื่อรับโจทย์ในการทำงาน

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำ Artwork 5 ปีขึ้นไป
- ใช้ Illustrator และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี ถ่ายภาพเบื้องต้นได้
- มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ รักการออกแบบ และมีความตั้งใจในการทำงาน
- มีภาวะเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้ดี และมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา

ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน