สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

•ตัดต่อรายการโดยใช้โปรแกรม Final Cut Pro ตัดโปรโมทรายการต่างๆ
•สามารถสร้างสรรค์ Graphic และ fx ต่างๆที่จำเป็นต่อรายการได้

คุณสมบัติ

•เพศชาย – หญิง อายุ 24 - 35 ปี
•การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีความสามารถในโปรแกรม Adobe After Effect, Photoshop, Illustrator
•มีความรู้เรื่องระบบการตัดต่อและโปรแกรมทั่วไปที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานตัดต่อ
•มีประสบการณ์ในงานตัดต่อรายการโทรทัศน์และออกแบบกราฟฟิก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
•มีประสบการณ์ในการตัดต่อรายการอย่างน้อย 1-3 ปี

ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป
จำนวน 2 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน